Urbanisme

 

El Conveni

Signatura Conveni

El 8 de Febrer de 2008 se signà un Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Moià i l'Associació de Veïns de Montví de Baix sector A. L'Assemblea General de l'Associació el ratificà el 15 de Març de 2008, i el Ple Municipal l'aprovà per unanimitat el 27 de Març de 2008.
 
El Conveni regula l'aportació dels propietaris al cost de les futures obres de reurbanització previstes al PERI per al sector A:import màxim de les quotes urbanístiques a liquidar, forma de pagament, condicions i garanties; s'hi determinen drets i obligacions de les dues parts, i s'hi clarifiquen aspectes importants de l'abast i qualitat de les obres.

La motivació principal del Conveni és, tal com recull el preàmbul: "... que les càrregues i beneficis que les obres comportaran als veïns del sector A estiguin equilibrats, i mantinguin una justa correspondència d’equitat amb els que al seu dia van suportar els veïns del sector B1, ja executat amb anterioritat".
 
 

El pla de reforma interior (PERI)

 
 
 
 

Els projectes de reparcel·lació i d'obres de re-urbanització