Anunci de licitació.

 
El DOG ha publicat la licitació de les obres.  Aquest és l'anunci.
 
 

Comunicació de l'acord de ple.

 
El ple del passat 22 de febrer va aprovar l-expedient de la contractació de les obres i es va anunciar la licitació. Aquí estan els acords. 

Resum de l'estat de la urbanització, després de l'assemblea del 26 de novembre.

 

Resum de la situació de la Urbanització, segons explicacions de l’advocada Núria Huete del bufet Sensus.

 

-          - El projecte està aprovat definitivament. Això vol dir que el preu de sortida ja no pot variar. El preu pot ser més baix, si hi ha alguna proposta en aquest sentit a l’adjudicació.

-          - Està costant trobar preus més baixos que el projecte, degut a d’inflació.

-          - L’ajuntament pot enviar una quota zero abans de començar les obres, i una quota final per acabar d’ajustar el preu total.

-          - La periodicitat dels cobraments no està regulada per llei. És potestat de cada ajuntament. Intentarem que la quota zero sigui el més baixa possible, i que el termini de pagament sigui el més llarg possible.

-          - La DIBA fa els cobraments. Els que son dins el període establert per l’ajuntament son sense interessos. Si la DIBA concedeix algun aplaçament pot cobrar el preu oficial del diner.

-          - Subvencions per particulars no n’hi ha. Només les pot demanar l’ajuntament però és difícil que es concedeixin per finalitats particulars.

-         -  L’ajuntament només pot posar-hi diners si l’obra té alguna finalitat pública, com l’accés a una instal·lació municipal. Sembla que no és el cas, però ho demanarem.

-          - S’ha de fer una reparcel·lació nova, per distribuir els pagaments entre els veïns. Sembla ser que això va dins del projecte. En aquest cas hauria de ser només per afectació econòmica, ja que la ultima de 2017 ja hauria de preveure les parcel·les actuals.

-          - Es podia fer examinar el projecte per un tècnic, però ara el projecte ja està aprovat i ja no es poden presentar al·legacions.

-         -  El cost real no se sap fins després de l’adjudicació.

-         -  IBI depèn d’Hisenda i ve fixat per la llei del Cadastre. El fet d’haver pagat IBI no comporta cap dret a tenir ajuts econòmics per les obres.

-          - Legalment, l’ajuntament no pot donar llicències d’obres si no està recepcionar. Això és potestat del secretari.

-          - Amb el projecte adjudicat, es poden donar llicències per obres, a criteri de l’ajuntament.

-          - Segons l’opinió de la advocada present, és convenient arreglar la situació de la urbanització per evitar futurs problemes.

 

Convocatòria de l'Assemblea ordinària de 26/11/2022

 

 

Associació de Veïns de Montví de Baix sector A

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Dissabte 26 de novembre a les 17:00h. a l'Espai Cultural les Faixes a Moià­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_____________________________________________________________________________

Ordre del dia

1.      Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de l'Assemblea General anterior.

2.      Estat de Comptes i quota social.   Ingressos, despeses i saldo de l'exercici anterior i actual

 

3.      Resum d'activitats dutes a terme durant l'exercici.

4.      Estat de les obres i aclariment de punts amb assessor jurídic, Sra. Núria Huete Carballo, del despatx Sensus Consultoria Jurídica i Empresarial de Manresa.

 

NOTA IMPORTANT: Per tal d'actualitzar els cens de socis, es prega portar anotat al document adjunt les dades sol·licitades.

 

 

Convocatòria de la reunió convocada per l'ajuntament.

Lajuntament de Moià ens ha fet arribar la següent convocatòria de la reunió general de veïns per tractar el tema de les obres pendents.

 

 

Aprovació definitiva del Projecte d'obres per l'ajuntament.(Fase 1)

 
22/08/2022
 

A la sessió plenària de l’ajuntament del passat 20 de juliol es va aprovar definitivament el projecte de les obres de Montví or A. Publiquem l’Edicte amb els acords.

A tenir en compte:

-         - La Fase 1 inclou totes les obres i serveis, excepte la connexió amb la carretera C-59 (Fase 2)

-          - Urbanisme de la Generalitat diu que no cal estudi ambiental. Les obres es poden començar directament.

-          - L’ajuntament prepararà el més abans possible les condicions i plecs per treure el projecte a licitació. Possiblement setembre.  

-          - Pel mes de setembre o principis d’octubre l’ajuntament prepararà una reunió informativa amb tots els veïns, associats o no.

-          - El preu del projecte pot variar segons les condicions de licitació i adjudicació.

-          - Està previst començar les obres abans de final de l’any 2022.

20 

 

-         

 
 

Obres i reunió amb l'ajuntament (5)

02/12/2021
 

 -  Resum Reunió amb l’ajuntament. 02/12/2021

 -  Reunió amb assistència del batlle, el Regidor d'urbanisme, l'Arquitecte Municipal, el nostre Arquitecte assesor i el redactor del projecte

 -  Acceptada per Carreteres de la Generalitat la proposta de connexió amb la C59, el redactor es va comprometre a tenir abans del 31 de gener de 2022 el projecte acabat i valorat, i el projecte de modificació puntual per recollir la nova connexió amb Montví de Baix Sector B, que farà ell mateix.

 -  En principi, abans de final d’any l’ajuntament ha de tenir nou secretari. Un cop arribi, haurà de posar-se al dia de l’estat del projecte i de totes les gestions fetes fins ara. Suposem que no hi haurà problema.

 -  Un cop contestades per part de l’ajuntament les al·legacions presentades durant l’exposició pública i rebut el projecte definitiu, es procedirà a l’aprovació inicial, per tal de presentar-lo a Urbanisme de la Generalitat per la seva aprovació definitiva i poder redactar plecs per les licitacions.

 -  El preu de valoració del projecte no serà el definitiu, ja que pot variar a les licitacions. La valoració serà amb els preus de materials actuals. Desgraciadament han canviat molt des de l’últim projecte valorat que teníem. Els materials, sobre tot l’acer, han tingut una pujada molt important.

 -  Aquí podeu veure la connexió definitiva amb la C59.

 

.

 

 

 

Obres i reunió amb l'ajuntament (4)

03/02/2018
 

Resum Reunió amb l’ajuntament. 03/02/2018

Després de l’anterior reunió amb l’alcalde i assessor urbanístic, on es va proposar que el veïns entoméssim la gestió de les obres per Junta de Compensació degut a la impossibilitat de l’ajuntament per fer-ho, s’han produït una sèrie de canvis.

-          - La situació econòmica de l’ajuntament ha canviat i ara pot fer front als pagaments

-          - S’ha incorporat un secretari i un interventor titulars a temps total

-          - Es pot utilitzar el projecte existent, un cop redimensionat, per afrontar les obres

-          - Les administracions superiors tenen una actitud més laxa respecte a les urbanitzacions no recepcionades

Vist això l’ajuntament ha decidit tirar endavant les obres immediatament. Això ja es una decisió ferma. Les actuacions immediates son les següents:

-          - Ja s’han publicat les bases pel concurs d’adjudicació del projecte

-          - Al proper ple municipal s’aprovarà la constitució d’una Assemblea Administrativa de tots els veïns. Aquesta Assemblea servirà per agilitzar els contactes entre ajuntament i propietaris. La pertinença a la mateixa és voluntària, però els acords que es prenguin obliguen a tots el veïns.

-          - Després de rebre els estatuts de l’Assemblea, es procedirà a la seva constitució en una propera reunió

-          - Un cop constituïda l’Assemblea, s’informarà a cada propietari de la Quota total ESTIMADA a pagar.

-          - Es girarà a cada propietari una Quota zero, corresponent al preu estimat del projecte. Això seran uns 0,40 €/m2. Uns 320 € Per parcel·la Standard

-          - Les obres començaran, si es compleixen els terminis, a finals de l’any 2018

El cost total del projecte inicial era de uns 5.825.000 €. Representava més de 26 €/m2. Després de la revisió feta pels Serveis Tècnics Municipals, el cost de sortida s’estima en uns 2.433.000 €. Això serien uns 11 €/m2. La reducció és important. Aquest import encara pot variar al elaborar el projecte. Recordar que el conveni que es va signar amb l’anterior ajuntament fixava un preu de 19,19 €/m2

-         -  Les quotes que es giraran seran sempre després del pagament de la part d’obra certificada per l’ajuntament. En cap cas es pagarà res per avançat

-          - Cap impagament per part dels veïns repercutirà ni directe ni indirectament als altres veïns

-          - L’Assemblea pot pactar amb l’ajuntament el nivell d’obra, tant a l’alta com a la baixa, sempre que es compleixin els mínims exigits

-          - Un cop acabades les obres, s’haurà de veure si ha sorgit alguna desviació pressupostària per imprevist  justificat.  Si n’hi ha alguna, s’aplicarà directament a la Quota Final.

Si teniu algun dubte, us podeu posar lliurement en contacte amb nosaltres

 

Salutacions

 
 

 

Obres i reunió amb l'ajuntament (3)

10/01/2018

 

Bon dia.

El 10 de gener vam tenir una reunió amb l'alcalde, el secretari i el regidor d'urbanisme. Us resumim com estan les coses ara mateix. 

El secretari té el convenciment de tirar endavant les obres dins aquesta legislatura. Per això ens ha comunicat el seu pla d'actuació que consta dels següents punts:

1-  Constituir una Junta de Cooperació que inclou TOTS els veïns. Té les mateixes funcions que la nostra Associació de Veïns, però és de caràcter obligatori. Les decisions afecten a tots el veïns. La convocatòria de la primera assemblea de la Junta la farà l'ajuntament.

2-  Girar una Quota zero a tots els veïns, que ha de servir per començar a treballar en els següents punts. Això podria ser de 10 o 12 cèntims/m2. Uns 100 € per parcel·la std.

3-  Treure a concurs la redacció del projecte. Al ser una partida superior als 18.000 € no es pot adjudicar directament. Els serveis tècnics de l’ajuntament son qui decidiran les bases del projecte. Com sempre hem parlat de projecte de mínims, respectant la qualitat de l’obra

4-  Exposició del projecte per introduir els canvis convenients. Aquí el paper de la Junta de Cooperació serà molt important.

5-  Treure a concurs l’adjudicació de les obres. Quan comencin les obres es començaran a girar quotes als veïns. L’ajuntament estudiarà una línia de finançament tou per qui tingui dificultats, segons es desenvolupin els fets. Hi ha la garantia de que mai quedaran les obres aturades per falta de liquiditat.

6-  Recepcionar la urbanització un cop acabades i certificades les obres i girar la quota de liquidació, depenent de la desviació en positiu o negatiu sobre el projecte aprovat. Un cop feta la recepció, les situacións tant de serveis, manteniment, impostos i llicències d’obres quedaran normalitzades.

Això s’hauria de fer en un període aproximat de 12 mesos. Això vol dir que els moviments començaran aviat.

Totes les actuacions seran consensuades amb la Junta de Cooperació. Això vol dir que els veïns tindrem vot i veu a l’hora de decidir nivells d’obra i d’execució.

 

Si teniu qualsevol dubte, feu-ho saber i procurarem resoldre’l juntament amb l’ajuntament.

 

Memòria econòmica 2016-2017

22/12/2017
 

Adjuntem la memòria econòmica corresponent als exercicis 2016 i 2017

Taula 1
Memòria econòmica 2016
Saldo anterior ( 31-12-2015) 4.599,46 €
ingressos despeses
01-gen 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte )
13-feb 9,66 € Despeses convicatòria assamblea 2015 - sobres , fotocopies i segells
13-feb 70,65 € Pagament fra Webnode AG ( quota quinquenal web avmbsa)
01-abr 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte )
01-jul 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte )
01-oct Despeses bancàries( manteniment cte )
Total ingressos/despeses 116,31 €
Saldo final a 31-12-16 4.471,15 €
5
Memòria econòmica 2017 (de 01-gen a 23-des )
Saldo anterior ( 31-12-2016 ) 4.471,15 €
ingressos despeses
01-gen 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte)
17-gen 50,00 € Quota alta nou soci ( s.117 )
17-gen 31,70 € Despeses convocatòria assamblea 2016- sobres , fotocopies i segells
23-març 100,00 € Quota alta nous socis( s.118 i s.119)
01.abr 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte)
01-jul 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte)
01-oct 12,00 € Despeses bancàries( manteniment cte)
Total ingressos/despeses 150,00 € 79,70 €
Saldo final a 23/11/2017 4.541,45 €

 

 

Obres i reunió amb l'ajuntament (2)

27/07/2017
 

Finalment els representants de les Urbanitzacions convidades no han pogut venir abans de l'estiu. L'ajuntament convocarà la reunió tant aviat com les sigui possible. Tant l'ajuntament com nosaltres creiem que sense la presència de gent amb experiència en una Junta de Compensació, la reunió no té sentit. Continuarem informant.

 

Obres i reunió amb l'ajuntament

04/07/2017

Avui hem tingut comunicació per part de l'alcalde sobre la propera reunió informativa, tal i com es va acordar a l'ultima trobada amb l'ajuntament. 

L'ajuntament ha contactat amb dues urbanitzacions que es van constituir en Junta de Compensació, i que ja han acabat les obres i han sigut recepcionades pels seus ajuntaments. Pel que han dit, el seu resultat ha sigut satisfactori, tant a nivell de qualitat d'obra com de preu. Estan intentant que gent d'aquestes urbanitzacions puguin venir a explicar la seva experiència. Hem demanat que, si pogués ser, vingués algun dels professionals que han actuat com a secretaris en algun d'aquestes juntes. Creiem que son les persones més adequades per explicar avantatges i inconvenients.

Hem acordat que, sempre i quan sigui possible l'assitència d'aquestes persones, l'ajuntament tornarà a convocar tots els veïns a una propera reunió informativa que es farà el penultim o ultim cap de setmana de Juliol. Tot i saber que no son les millors dates, pensem que demorar-ho fins setembre sería perjudicial, tenint en compte el temps que es necessitarà per decidir la postura majoritaria.

 

 

ADSL i Fibra Òptica

04/07/17

Com molts sabeu, a Montví el servei ADSL funciona cada vegada pitjor. Fa temps es va posar la xarxa de Fibra Óptica, però de moment no es fan connexions. Hem intentat posar-nos en contacte amb Movistar, però ens és difícil trobar una persona responsable amb qui parlar.

Veient els problemes, hem contactat amb l'ajuntament. Molt ràpidament s'han posat en contacte amb el Coordinador de desplegament a Catalunya. Ells tenen més mitjans que nosaltres per parlar amb les companyies.

Avui hem rebut la resposta del Coordinador. Segons diuen, estan treballant en el desplegament de Fibra Òptica a Montví, i entre juliol i agost s'haurien de començar les connexions per la gent que ho hagi demanat. Son bones noves.

Seguirem informant si hi ha alguna novetat.

 

05/07/17

Hem pogut contactar amb gent de Enginyeria de Movistar. A més dels contactes que hem intentat nosaltres i dels que ha pogut fer l'ajuntament, ens expliquen que quantes més sol·licituds de línia hi hagi, més fàcil serà que s'agilitzi el desplegament. Per això ens recomanen que tothom que estigui interessat en tenir Fibra Òptica quan es desplegui, faci la sol·licitud ara. Això pot crear una certa pressió, a part de donar prioritat quan es comencin a connectar línies a la Fibra. Evidentment, només és una recomanació. 

 

Resultats de l'enquesta sobre possible canvi de sistema

Un cop recomptades les respostes sobre el possible canvi de sistema, us eposem els resultats obtinguts.

 •      Mails enviats:                              104
 •      Cartes enviades:                           19
 •      Total respostes:                             52      42.27%

 

 •     Favorables al Canvi de Sistema:     34      65.38%
 •     Contraris al Canvi de Sistema:        16      30.77%
 •     Responen però no es manifesten:     2       3.85%
 
Comunicarem les dades a l'ajuntament, talcom vàrem quedar a l'Assemblea del 17 de desembre passat.

 

Resum de l'Assemblea de 17-12-16 sobre el pòssible canvi de sistema

Com sabeu, el passat dissabte 17 de desembre es va celebrar l’Assemblea de l’Associació de veïns. Tant si vàreu assistir com si no, us exposem esquemàticament el que vàrem poder deduir de les intervencions de l’alcalde Sr. Dionís Guiteras, de l’assessor de l’ajuntament Sr Lluís Ubierna i de la nostra advocada Sra. Mònica Rovira.

Hi ha dues maneres de dur a terme les obres d’urbanització del sector A de Montví de Baix:

a-      Per Cooperació. Això vol dir que l’ajuntament encarrega un projecte, el treu a concurs, adjudica les obres a l’empresa constructora escollida i carrega als veïns la totalitat de les obres i despeses, repartides segons els metres quadrats de cada propietari

b-     Per Compensació. Els veïns es constitueixen en Junta de Compensació. Aqueta encarrega el projecte a un arquitecte d’acord amb els mínims legals acordats amb l’ajuntament, adjudica les obres a l’empresa constructora escollida i paga les obres mitjançant les quotes que paguen els veïns, repartides segons els metres quadrats de cada propietari

Fins ara sempre havíem parlat de fer-ho per Cooperació. L’alcalde va explicar que en aquests moments, donada la situació econòmica de l’ajuntament, el sistema de cooperació es inviable fins, al menys, d’aquí a deu anys. Per això l’ajuntament proposa als veïns de constituir-se en Junta de Compensació i promoure les obres nosaltres mateixos.

Avantatges bàsics del sistema de Cooperació:

a-      L’ajuntament es fa càrrec de totes les gestions tècniques del projecte

b-     L’ajuntament es fa càrrec de totes les gestions burocràtiques del projecte

c-      L’ajuntament es fa càrrec del cobrament de les quotes, i de les possibles gestions executives en cas d’impagament

Inconvenients bàsics del sistema de Cooperació:

a-      L’ajuntament encarrega el projecte i decideix el nivell de les obres. Això evidentment afecta al preu final de les obres

b-     L’ajuntament, per llei de morositat, no pot pactar terminis de pagament amb l’empresa constructora. Coneixent la situació de l’ajuntament, actualment no té capacitat per endeutar-se. Això pot suposar un sobre-cost.

c-      L’ajuntament no està obligat a pagar per les parcel·les que té en propietat. Això també suposa un sobre-cost pels veïns.

Avantatges bàsics del sistema de Compensació:

a-      La Junta pot decidir el nivell de les obres, sempre que acompleixin els mínims legals exigits.

b-     La Junta pot pactar les condicions de realització de les obres amb el constructor.

c-      La Junta pot pactar les condicions de pagament que vulgui, ja que no està sotmesa a cap llei de pagament, cosa que sí passa amb les administracions.

d-     En cas d’impagament, la Junta pot gestionar, per exemple, una dació en pagament de la parcel·la en favor del constructor, si així ho acorden.

e-      La Junta, al no tenir límits en la negociació, possiblement pot aconseguir uns preus més barats que els que pot cobrar l’ajuntament en cas de Cooperació

Inconvenients bàsics del sistema de Compensació:

a-      Els veïns s’han de constituir en Junta, amb els maldecaps i feina que això comporta.

b-     En cas d’impagament, la Junta és la responsable dels pagaments davant el constructor, tenint en compte les condicions que s’hagin pactat.

c-      El secretari i el tresorer de la Junta solen ser professionals i comporten unes despeses extres a la Junta.

Cal remarcar que tant en el sistema de Cooperació com en el de Compensació és la Diputació mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària  qui s’encarrega dels cobraments i de les execucions en cas d’impagaments. Això suposa una garantia afegida pels veïns adherits a la Junta de Compensació.

Per demanar un canvi de sistema de Cooperació a Compensació, cal que hi estiguin d’acord els propietaris que representin més del 50% de la superfície de la unitat d’actuació. L’ajuntament convocarà una reunió amb tots els veïns, tant si son membres de l’Associació com si no, per veure realment amb quin suport es compta.

Podeu mostrar el vostre parer al formulari a la pàgina d'inici de l' Associació 

Si necessiteu qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb l’Associació al correu

montvi.sectora@gmail.com
 

 

La primera fase del projecte d'urbanització entra a l'ajuntament

Tal i com es va explicar a la darrera Assemblea, el projecte s'ha dividit en dues parts per evitar duplicar la feina, en cas que les companyies de servei imposin alguna modificació per acceptar l'obra. 

La primera part amb plànols de serveis i memòria explicativa ja ha entrat a l'ajuntament. Un cop verificat pels serveis tècnics locals, es demanarà la conformitat de les companyies per continuar amb la segona part del projecte, la de construcció, amb què es podrà fer una aproximació del cost total de les obres. Seguirem informant de l'estat del projecte.

 

Reparacions als carrers del barri (30/07/2013)

Un cop més la degradació del paviment dels carrers ens ha portat a contactar l'Ajuntament per intentar que es reparin els trams més  afectats. En aquest cas, el pitjor lloc era la cruïlla de l'Avinguda Lluís Companys amb el carrer Sardanes, la qual era pràcticament intransitable.

El Regidor d'Urbanisme va efectuar una inspecció d'aquest tram acompanyat de membres de la Junta, i al cap de poques setmanes l'Ajuntament ha procedit a la pavimentació amb planxer de formigó a tot l'ample del carrer, en un tram de 80 metres lineals de l'Avda. Lluís Companys a l'alçada de la cruïlla amb Sardanes, empalmant amb el tram que es va encimentar l'any 2010.

 

Reparacions als carrers del barri (10/08/2012)

Vist el lamentable estat d'alguns dels carrers del barri, l'Associació va contactar amb el regidor de vía pública Sr. Navarro, i es va realitzar un visita d'inspecció amb el regidor, membres de la Junta i alguns veïns dels carrers més afectats. Fruit d'aquesta visita ha estat l'execució per part de la brigada municipal de reparacions urgents al paviment de les parts més deteriorades del carrer de la Creu, així com d'alguns sots de l'Avinguda Lluís Companys.

 

Neteja de parcel·les (30/06/2012)

L'Ajuntament ha emès un ban on es recorda a tots els propietaris de parcel·les la seva obligació legal de mantenir la parcel·la neta (brossa, matolls, sotabosc) de cara a garantir la higiene (rates...) i prevenir incendis:

https://www.moia.cat/material_vari/ban_parceles2012.pdf

En el cas on algun veí ha expressat queixa sobre l'estat d'una parcel·la propera a la seva, l'Ajuntament ha enviat una carta personalitzada al propietari amb el requeriment de neteja. Tanmateix, la obligació legal de mantenir netes les parcel·les és per a tothom hagi rebut o no carta de l'Ajuntament.

De cara a executar la neteja de la vostra parcel·la, us podeu dirigir a qualsevol dels jardiners de Moià.

 

Actualització del Registre de la Propietat i del Cadastre segons el projecte de Reparcel·lació (11/12/2011)

A petició d'alguns assistents a la darrera Assemblea General, hem demanat a l'Ajuntament si s'han actualitzat al Registre de la Propietat i al Cadastre les dades de les parcel·les de la Urbanització (límits, superfícies) resultants del projecte de Reparcel·lació. El Regidor d'Urbanisme ens ha indicat que les noves dades ja estan inscrites al Registre de la Propietat, però no encara al Cadastre; ens avisaran al moment que aquest darrer tràmit ja hagi estat complimentat.

 

Nova composició de la Junta Directiva (26/11/2011)

Durant la darrera Assemblea General, es va portar a terme la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, que estatutàriament correspon elegir cada quatre anys. Aquí podeu trobar la llista dels membres de la nova Junta:

President Xavier Fernàndez
Vice-President Ramon Forcada
Secretària Gemma Creus
Tresorera Mònica Serra
Vocal 1 Xavier Aliberch
Vocal 2 Manel Planas
Vocal 3 Joan-Pere Castillo
Vocal 4 Pere Álvarez
Vocal 5 Joan Rovira
Vocal 6 Mimoun Zbairi

 

 

Taula rodona sobre el futur de Montvi (30/4/2011)

Una quarantena de socis i veïns ens vam reunir amb representants de les candidatures que es presentaven a les eleccions municipals. Hi assistiren membres de AraMoià, Entesa, PSC i PP.

El President de l'Associació va fer un resum històric de Montví i el tema de les obres. Es destacà especialment que a finals dels anys 80 el sector A de Montví hauria pogut ser recepcionat per l'Ajuntament sense gaires costos, però els problemes jurídics derivats de la mort del promotor i de la consideració urbanística de tots els sectors de Montví com una sola unitat, ho van impedir.

Les candidatures i assistents van coincidir en considerar Montví com a part de Moià, havent de rebre iguals serveis que la resta del poble (entre ells manteniment de carrers), tal com paga igualment el mateix nivell de IBI. La principal preocupació actual dels veïns és el manteniment del paviment dels carrers, que s'ha convertit en un problema de seguretat viària. No es pot permetre que, després de 20 anys de no mantenir els carrers perquè les obres semblaven imminents, hàgim de seguir en igual situació de provisionalitat i deixadesa esperant unes obres que no arriben. La solució de fer pedaços als forats no porta enlloc, tal com s'arreglen es tornen a espatllar.

L'execució del projecte d'obres tal com està plantejat (7 M€), i en aplicació del Conveni, comporta una aportació del 70% dels costos per part dels veïns i un 30% per part de l'Ajuntament. La situació d'extrem endeutament municipal actual sembla fer impossible que, avui per avui, l'Ajuntament pogués fer-se càrrec per sí mateix de la seva part. Per altra banda, la delicada situació econòmica actual de moltes famílies les podria impedir fer front a la part corresponent als propietaris, i l'Ajuntament no podria suportar la morositat resultant.

Es podria estudiar abordar solament la pavimentació dels carrers (que s'ha estimat al voltant de 200.000 €), demorant les obres completes pels anys de vida prevista del paviment aplicat, per tal de rendibilitzar la inversió en paviment. Podria suposar retardar les obres definitives de 10 a 15 anys. Es constatà però que seria una llàstima tornar a quedar en situació de provisionalitat sense acabar de resoldre totalment la integració legal deMontví al poble.

Es constatà que el projecte d'obres de Montví tal com està plantejat, correspon a una època de vaques grasses, on s'entenia que els costos que comportarien als propietaris revertirien en una revalorització de les propietats un cop finalitzades les obres, per la dinàmica del boom immobiliari del moment. Avui en dia les circumstàncies són molt diferents, són èpoques de vaques magres i d'austeritat, i no es preveuen revaloritzacions en molts anys a venir.

Veïns i candidatures van coincidir en que la millor solució seria que un cop constituït el nou Ajuntament, entrar en un diàleg obert i lleial entre veïns i Ajuntament per estudiar totes les possibles alternatives per no deixar Montví un altre cop sense solucions durant dècades. S'apuntà que es podria intentar revisar la definició urbanística del barri i les normatives aplicables per veure si es podia aconseguir unes exigències d'obra menys costoses. També es podria plantejar una execució per etapes segons una priorització de necessitats consensuada; tot això amb l'objectiu de disminuir l'impacte econòmic de les obres i a la vegada concloure totalment el procés urbanístic (recepció).

Veïns i candidats expressaren la determinació i el propòsit d'obrir una nova etapa de diàleg, enteniment i lleialtat en les relacions entre els veïns i l'Ajuntament, per resoldre de forma definitiva i satisfactòria els problemes del barri.

 

Notificació del cobrament de les despeses registrals (22/3/2011)

Haureu rebut recentment un certificat de l'Ajuntament on s'informa que es procedirà al cobrament de la liquidació de les despeses registrals de la reparcel·lació. Recordeu que aquestes despeses són les úniques que, en les darreres assemblees de l'Associació, els veïns vam declarar estar disposats a abonar; la resta de despeses no es poden cobrar fins que s'iniciïn les obres, d'acord amb el que estipula el Conveni que tenim signat amb l'Ajuntament.

En les notificacion rebudes hem comprovat que la quantitat que ens cobraran puja a uns 0,34 € per cada m2 de parcel·la, import que s'ajusta força bé a les previsions que s'havien fet. Per a una parcel·la de 800 m2 suposen 271 € i per a una de 1000 m2, 339 €.Tal com s'informa a la notificació, properament rebrem el document de la Diputació que ens permetrà realitzar el pagament. 

Insistim que aquesta és l'única quantitat que haurem de pagar amb anterioritat de l'execució de les obres (que no sabem quan s'iniciaran, però imaginem anirà per llarg)

 

Reparacions als carrers (15/3/2011)

En les darreres setmanes la brigada municipal ha estat apedaçant els desperfectes més importants que presentaven els carrers de Montví sector A, particularment l'encreuament de l'Avda. Lluís Companys amb el c/Sadana, la mateixa avinguda fins al c/Orriols, i aquest fins al c/Sta. Elena. Tal com podreu comprovar, la solució és força precària (simples pedaços de ciment i grava), però com a mínim ara es pot transitar amb unes mínimes garanties.

 

Notificacions de l'Ajuntament als veïns de Montví sector A respecte a un recurs contenciós-administratiu contra la reparcel·lació presentat per un propietari (31/12/2010)

Deveu haver rebut una notificació de l'Ajuntament de Moià on s'informa que la veïna de Montví sector A Sra. Montserrat Manubens ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el projecte de Reparcel·lació. L'Ajuntament ho notifica, per requeriment legal, a tots els propietaris inclosos a la reparcel·lació per si volen personar-se com a part afectada en el procés judicial.

Hem parlat tant amb la Sra. Manubens com amb el secretari de l'Ajuntament, i hem revisat el contingut del recurs. Us podem informar que el tema del recurs es refereix únicament a un problema de límits de la parcel·la de la Sra. Manubens. Però la llei obliga a notificar a tots els propietaris de la Urbanització, per això heu rebut la comunicació de l'Ajuntament.

Per tant, és un tema que no afecta a gairebé ningú excepte potser als propietaris de les finques col·lindantsamb la de la Sra. Manubens, que entenc ja hauran estat advertits directament del recurs. La zona en disputa correspon a l'Avda. Lluís Companys, pujant a la dreta, poc abans del trencant del carrer de la Creu.

 

Respostes als precs i preguntes manifestats a l'Assemblea General del 2010 (31/12/2010)

Al final de l'Assemblea General del passat 20 de Novembre de 2010, alguns dels assistents van expressar algunes preguntes, les quals la Junta es va comprometre a traslladar a l'Ajuntament i informar als socis de la resposta obtinguda. El 15 de Desembre ens vam reunir amb l'Ajuntament i aquí en teniu les respostes:

Pel fet d'abonar les despeses registrals, en aquest preu s'hi inclou el cost d'obtenció de les escriptures actualitzades segons la reparcel·lació?

L’Ajuntament pot facilitar una fotocòpia de l’escriptura de reparcel·lació a qui ho demani via instància, però si es vol l’escriptura física de la finca s’ha d’anar al notari i pagar les despeses notarials.

Es pot demanar a l'Ajuntament que exigeixi o executi el sanejament de les parcel·les amb construccions abandonades a mig fer, que provoquen problemes de salut pública com és la presència de rates?

Per obligar a netejar les parcel·les brutes o abandonades es necessita que el particular que hi estigui interessat ho demani a l’Ajuntament. Després l’Ajuntament fa un estudi i, si ho aprova la junta de govern, envia un requeriment al propietari, on no consta qui ha fet la denúncia. 
Per altra banda, el tema de l’abocament o abandonament de trastos al costat dels contenidors és difícil de resoldre si no es troba l’infractor “in fraganti”. Saben que hi ha gent inclús de fora del poble que deixa trastos a Moià. Quan van posar cartells demanat civisme, la gent els va arrancar al dia següent i els van deixar dintre els contenidors.

Exigir a l'Ajuntament que, en els pressupostos per a l'any 2011, s'hi inclogui una partida pressupostària suficient per a completar totalment el manteniment dels carrers del sector A de Montví.

L'Ajuntament s'ha compromés a incloure una partida per manteniment dels carrers als pressupostos de l’any vinent. El problema és que no pot ser una partida específica per Montví, sinó que ha de ser per a tot el poble. Si quan volen fer manteniment a Montví ja s’han gastat els diners a altres carrers, ja no hi ha res a fer.

La Junta de l'Associació farà un seguiment per, un cop aprovat el pressupost del 2011, reclamar a l'Ajuntament que actuï al més aviat possible als carrers de Montví.

 

Cobrament de quotes urbanístiques als propietaris de Montví sector A (8/12/2010)

Tal com es va anunciar durant l'Assemblea del 20 de Novembre de 2010, l'Ajuntament properament passarà als propietaris notificació de cobrament de la 1ª liquidació, corresponent a les despeses registrals generades pel procés de reparcel·lació. Aquest pagament hauria de pujar a 0,30 €/m2 aproximadament (és a dir, uns 300 € per a una parcel·la de 1000 m2). 

Us recordem que aquest pagament és L'ÚNIC que l'Assemblea de l'Associació ha accedit a ser pagat pels propietaris ABANS de l'inici de les obres. D'acord amb el CONVENI URBANÍSTIC vigent entre l'Ajuntament i l'Associació, la 2ª liquidació (honoraris de redacció del projecte de reparcel·lació - 0,60 €/m2), i  la 3ª liquidació (honoraris de redacció del projecte d'obres - 0,77 €/m2) solament es passaran a cobrament DESPRÉS de l'inici de les obres (les qual el propi Ajuntament ja ha dit que es no es poden abordar fins d'aquí uns anys).

 

Finalització de les reparacions dels carrers (15/6/2010)

Finalment l'Ajuntament ha executat algunes de les reparacions previstes:

 • S'han pavimentat amb formigó a tota amplada 2 trams de l'Avda. Lluís Companys (la pujada després del trencant del c/ de la Creu, i després del revolt i abans del c/Sardanes).
 • S'ha fet un gual per desviar les aigües pluvials cap a la zona verda i evitar que baixin per l'Avda. Lluís Companys.
 • S'ha apedaçat l'accés al c/de la Creu des de l'Avda. Lluís Companys.
 • S'ha apedaçat l'accés al c/Orriols des de la Ctra. de l'Estany.
 • S'han fet alguns altres pedaços al c/Orriols.

Evidentment no són totes les reparacions que esperàvem, però al menys ara un dels trams més desastrosos de la pujada de l'Avda. Lluís  Companys ja no serà un perill greu per a la circulació.

La Junta de l'Associació seguirà insistint perquè l'Ajuntament continuï amb les reparacions dels carrers.

 

Noves informacions sobre les reparacions dels carrers (22/5/2010)

L'inici de les obres s'ha retardat una setmana. Segons el Sr. Claudi Gómez (UTE Moià), començaran dilluns 24 de Maig, i el tram de carrer que quedarà totalment tancat al trànsit serà l'Avda. Lluís Companys entre el c/de la Creu i el c/Sardanes. Tanmateix, per qualsevol dubte sobre l'accés als carrers durant les obres, us recomanem que us dirigiu a la Policia Municipal (tel. 938300092).

 

Reparació d'urgència dels carrers del nostre sector (15/5/2010)

A l'Assemblea de veïns del Novembre passat, el regidor d'Urbanisme Sr. Martínez ens va explicar que, donat que les obres generals del PERI tardarien anys a abordar-se, l'Ajuntament procediria a executar unes reparacions urgents dels carrers.

Han anat passant els mesos, però véiem que aquestes reparacions no s'iniciaven. I l'estat ja lamentable dels carrers del nostre sector A, s'ha degradat encara més per les recents inclemències climatològiques, fins al punt de fer alguns trams pràcticament intransitables. Fins i tot un veí va patir un incident en rebentar-se-li la roda del 4x4 quan va ensopegar amb un sot de pràcticament un pam de fondària.

La Junta de l'Associació ha fet nombroses gestions per a urgir a l'Ajuntament que procedís a reparar els carrers, insistit en la responsabilitat que li correspon respecte la seguretat vial. Al Març ens vam reunir amb el regidor de via pública Sr. Viladrich i l'arquitecte que assessora l'Associació Sr. Moral, per revisar i marcar els trams més degradats. Des de llavors hem mantingut encara diverses converses telefòniques per reclamar l'inici immediat de les obres.

Finalment, l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària de 16.000€ per a reparar els carrers fins allà on arribi aquest pressupost. A continuació us transcric la descripció de les obres que s'iniciaran immediatament,tal com ho han explicat els regidors Martínez i Viladrich:

"Actuacions immediates:

La setmana del 17 al 21 de Maig a càrrec de la UTE de Moià (Sr. Claudi Gómez), se sanejarà i pavimentarà amb formigó i acabat regletejat, de banda a banda de carrer:

 • L'Avinguda Lluís Companys des del trencant de la Creu fins al revolt (on desguassa el torrent). S'hi construirà un ressalt per desviar les aigües pluvials cap a la zona verda.
 • L'Avinguda Lluís Companys passat el revolt (zona més plana) fins a les primeres cases del cantó dret (números parells)
 • La illeta de la confluència de Lluís Companys amb c/de la Creu

Igualment se sanejaran i pavimentaran els trams afectats amb formigó i acabatregletejat, però no tot l'ample del carrer, del trams següents:

 • El carrer d'Orriols a l'alçada de casa dels Talavera i de la dels Torres.
 • Els paletes faran també els trams més malmesos d'altres zones.

Donat que el formigó necessita 15 dies per quedar ben fraguat, caldrà tallar el trànsit als trams afectats, podent-se entrar a la part alta de la urbanització per l'entrada del c/Orriols a la ctra de l'Estany. La policia municipal informarà convenientment els veïns, especialment aquells que quedin privats d'accedir a la seva propietat, i s'habilitaran els desviaments i zones d'aparcament necessaris.
Posteriorment (quan es restableixi el trànsit) la brigada municipal sanejarà i pavimentarà amb formigó el primer tram del carrer Orriols entrant per la ctra. de l'Estany, que no s'haurà pogut fer abans per haver de mantenir obert l'accés de vehicles durant l'obra.
Més endavant, quan s'executi l'asfaltat del c/Agricultura i voltants (zona del DIA), les mateixes màquines pujaran a Montví per pavimentar part del c/de la Creu i altres trams del sector, fins allà on arribi el pressupost de 16.000€. Per a aquesta actuació no hi ha encara data, depèn de quan s'executi l'obra principal del c/Agricultura.
Per al pressupost Municipal del 2011 s'hi inclouran partides per continuar durant l'any proper la reparació dels carrers de  Montví sector A."

Bé, aixó és el que ens han explicat els regidors, si ho hem entès bé, i tot sembla indicar que aquesta setmana del 17 de Maig va de debò que s'iniciaran les reparacions. Esperem que les incomoditats que aquestes reparacions causaran, quedin compensades per tenir uns carrers no tan degradats com el camí de mules en què s'havien convertit.